วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

อบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนือและกระบือ
อบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนือและกระบือ   และการอบรมกลุ่มการเลี้ยงโคเนืี้อโดยวิธีการผสมเทียม  ต. ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด   โดยมี  นายสุดเขตต์  เชิญธงไชย  เจ้าพนักงานสัตวบาล  ชำนาญงานและในสมชาย พรมลอองวัน  ดำเนินการอบรมและได้เชิญวิทยากรจาก  เทศบาลต.ลวงเหนือ  และเกษตรกรผู้ประสพความสำเร็จในการเลี้ยงโคมาเป็นวิทยากรและมีการอบรมการทำฟางปรุงแต่ง

ไถ่ชีวิตโค - กระบือ โรงเรียนวชิรวิทย์

  

นายสุดเขตต์   เชิญธงไชย   เจ้าพนักงาน ชำนาญงาน  เป็นตัวแทนปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมพิธิ  ไถ่ชีวิตคกระบือ ของโรงเรียน  วชิรวิทย์
และนำเกษรกรเข้าร่วมรับ โค จำนวน  1  ตัว     กระบือ  1  ตัว
 วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ติดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ตามโครงการจัดระเบรียบโรงฆ่า

                   ติดการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ตามโครงการจัดระเบียบโรงฆ่า   ของนางชาเลคา  ม.3  ตำบลเชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่   ประกอบกิจการโรงฆ่าโค-กระบือ


วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ตามโครงการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ตามโครงการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์
และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(เขียงสะอาด)


นายอำเภอดอยสะเก็ด  ให้เกีตรติเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการ


ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด  ชี้แจงเรื่องมาตราการการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์

นายดวงจันทร์ ใจจันทร์  สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวิทยาการ ชี้แจง ระเบียบการขออนุญาต
พรบ.โรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(เขียงสะอาด)